Bilde av Sotra vgs Sund

Velkommen til Sotra vidaregående skule!

Sotra vidaregåande skule er ein kombinert skule med fleire ulike programområde innan yrkesfag og studiespesialiserande. Vi har i dag to skulestader, ein på Bildøy og ein i Skogsvåg. Vi er omlag 800 elevar og 150 tilsette. I tillegg er vi vaksenopplæringssenter for Askøy og Øygarden, med omlag 150 vaksne elevar på ulike program. Sotra vidaregåande skule skal i framtida lokaliserast i nytt bygg på Straume.
l

Skulen vår

Skulen legg vekt på å vere nyskapande og berekraftig. Vi har som mål at alle elevane fullfører skulegangen med eit høgt læringsutbytte. Vi formidlar fagleg kunnskap som inspirerer elevane til å utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong i eit trygt skulemiljø.
Bilde av elevar

Oppstart skuleåret 2022/23

Vi ønskjer deg velkommen til første skuledag på Sotra vidaregåande skule onsdag 17.08.22. Trykk på lenkja under for å sjå kvar og når du skal møte opp! Oppmøtedato for vaksenopplæringa er 22.08.22, sjå eigen info på sida for vaksenopplæringa som du finn ved å trykkje på utdanningstilboda våre.